اصول حاکم برمنشور حقوق شهروندی

مقام معظم رهبری:
روحیه خدمتگزاری، خاکساری، تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید، که این نعمت بزرگی است.

اصول حاکم برمنشور حقوق شهروندی سازمان چای کشور 
- اصل برابری
- اصل شهروند مداری
- اصل احترام و اعتماد
- اصل شفافیت
- اصل پاسخگویی
- اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
- اصل تعهد وفاداری به سازمان
- اصل به کارگیری مهارت و تخصص