شناسنامه خدمات سازمان چای کشور

ردیف شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت
1 13022679000 صدور شناسنامه چایکاری
2 13022971000 خرید تضمینی برگ سبز چای
3 13022419102 ارائه معرفی نامه پرداخت تسهیلات کم بهره و یارانه ای امور چای
4 13022419103 ارائه خدمات فنی ـ مهندسی و مشاوره‏‌ای امور چای
5 10032676000 ارائه نقشه های رقومی و هوایی (کاداستر) و صورت تفکیکی باغات چای کشور
6 13022419104 ارائه خدمات یارانه ای نهاده های مورد نیاز چای (کود، نهال و...)
7 13022672000 ارائه خدمات آزمایشگاه مرجع تعیین کیفیت ارگانولیپتیک (حسی) چای خشک
8 13022974000 اعلام و پیشگیری از مخاطرات تهدید کننده چای
9 13022973000 پاسخ به استعلامات امور چای
10 13022972000 رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات امور چای
11 13022677000 نظارت بر ترویج مصرف، عرضه، بازاریابی و تنظیم بازار چای کشور
12 13022419100 حمایت از تشکل‌های تولیدی، توزیعی و اتحادیه‌های فعال در امور چای
13 18052678000 برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی امور چای