شناسنامه خدمات سازمان چای کشور

ردیف شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت
1 13022419100 صدور دفترچه تحویل برگ سبز چای
2 13022419101 خرید تضمینی برگ سبز چای
3 13022419102 تأمین، توزیع و نظارت بر پرداخت تسهیلات در امور چای
4 13022419103 ارائه خدمات فنی ـ مهندسی و مشاوره‏‌ای امور چای
5 13022419104 ارائه نقشه‌های رقومی، هوایی ( کاداستر ) و صورت تفکیکی باغات چای کشور
6 13022419105 پیگیری و نظارت بر تأمین و توزیع نهاده­‌های مورد نیاز چای
7 13022419106 ارائه خدمات آزمایشگاه مرجع تعیین کیفیت ارگانولیپتیک (حسی) چای خشک
8 13022419107 تهیه دستورالعمل‏‌های فنی ـ ترویجی در حوزه چای
9 13022419108 صدور موافقت­‌نامه اولیه احداث کارخانجات چای
10 13022419109 پاسخ به استعلام تطبیق و رعایت استاندارد در محموله‏‌های چای صادراتی و وارداتی
11 13022419111 نظارت بر ترویج مصرف، عرضه، بازاریابی و تنظیم بازار چای کشور
12 13022419112 ساماندهی، توان­‌افزایی و حمایت از تشکل­‌های تولیدی، توزیعی و اتحادیه­‌های فعال در امور چای
13 13022419113 برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی امور چای