اداره چای شهرستان سیاهکل

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

سعید مهدوی

خیابان امام خمینی(ره)- جهاد سازندگی سابق- اداره چای سیاهکل

4431889694

41324344

42324344

42480002

013