اداره چای شهرستان رودسر

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

علی تقی پور

خیابان انقلاب، اداره چای رودسر

4481848756

42622181

42622181

42623011

013