اداره چای شهرستان تنکابن

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

کیومرث نعیمایی

میدان امام- میدان تختی- خیابان شیخ فض اله نوری- اداره چای تنکابن

4681993193

54222024

54222024

54225052

011