معرفی رئیس سازمان

نام:

حبیب 


 


نام خانوادگی:

جهانساز

 عنوان:

رئیس سازمان چای کشور

شماره تلفن:

013-42337008 

 پست الکترونیک:

jahansazhabib@yahoo.com  

 تحصیلات:

فوق لیسانس

رشته تحصیلی:

مهندسی کشاورزی زراعت

 سوابق کاری، مدیریتی و اجرایی:

 

 تاریخ انتصاب در پست رئیس سازمان:

97/03/23 

 آدرس پستی:

لاهیجان- خیابان ملت- سازمان چای کشور- کد پستی: 4419744113