اداره چای شهرستان شفت

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

بهزاد شعبانی

بلوار طالقانی- ساختمان جهاد کشاورزی- اداره چای شفت

4354143356

34785181

34785181

34785712

013