اداره چای شهرستان لنگرود

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

صادق حسن زاده

خیابان مدرس (سه راه جاده چمخاله) - میدان بسیج - خیابان شریعتی(گمرکات) - اداره چای لنگرود 

4471876458

42522212

42522212

42527300

013