معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع


سمت

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

تلفن

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

مهدی تنها فتیده

فوق لیسانس

حقوق

 

01342333090

مدیر امور مالی

نصرت حسین زاده

لیسانس

حسابداری

Hosseinzadeh2015@yahoo.com

01342337006

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه

مهدی ترویجی

فوق لیسانس

مدیریت دولتی- گرایش بودجه و مالیه عمومی

Tarviji.mehdi@gmail.com

203- 01342336006

رئیس امور اداری، رفاه و پشتیبانی

علی اکبر  محمدپور

فوق لیسانس

مدیریت اجرایی

Mohammad134902@gmail.com

01342336008


  

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع:

- تدوين برنامه جامع نيروي انساني در مقاطع بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت معاونت.

- تعيين سياست ها و خط مشي هاي مربوط به نحوه سازماندهي و بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار جذب و نگهداري و بهسازي نيروي انساني سازمان.

- مطالعه بررسي و نظارت بر تدوين سيستم ها و روشهاي انجام كار متناسب با مصوبات شوراي عالي اداري، اهداف و برنامه هاي مرتبط.

- طراحي اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نوسازي اداري در سطح سازمان.

- بازنگري و بهينه سازي نظام هاي مديريتي (تصميم سازي، تصميم گيري، نظارت، هماهنگي و...) و زمينه سازي براي استفاده از رويكردها و روش هاي نوين مديريتي در سطح سازمان.

- برنامه ريزي اتخاذ تدابير لازم به منظور رعايت حقوق شهروندي و برخورد مناسب با ارباب رجوع در سطح سازمان.

- تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي استقرار چرخه بهره وري و مديريت كيفيت در سطح سازمان.

- نظارت بر اجراي قوانين و مقررات اداري مالي و استخدامي در كليه واحدهاي ستادي و شهرستاني.

- نظارت برتنظيم، نگهداري و رسيدگي به حسابها در سطح سازمان بر اساس قوانين و مقررات ابلاغ شده.

- نظارت بر تهيه دستوالعمل هاي لازم در مورد فن آوري اطلاعات ارتباطات و امنيت اطلاعات تحول اداري امورمالي امور اداري پرسنل رفاهي تداركاتي برنامه ريزي وبودجه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و ارائه راهكارهاي لازم به كليه واحدهاي ستادي و شهرستاني.

- نظارت بر هزينه كرد كلیه اعتبارات  اعم از جاري و تملك دارائيهاي سرمايه اي سازمان.

- نظارت بر اجراي برگزاري كميسيون هاي معاملات، مناقصه، تحول اداري، امور واگذاري ها، كميته طبقه بندي مشاغل، تسهيلات بانكي، اعتبارات جاري و تملكي و ساير وظایف مرتبط كه برحسب تشخيص رياست سازمان تفويض ميگردد.

- مطالعه و بررسي و اقدام در جهت اصلاح مستمر ساختار تشكيلاتي روشهاي مديريتي نوين در سازمان و واحدهاي تابعه.

-هماهنگي و نظارت بر حسن گردش امور مربوط به بودجه جاري، تملكي، سازماندهي، تشكيلات، اصلاح فرآيندها و بهبود روش هاي انجام كار.

- هماهنگي و نظارت بر امور مربوط به مطالعات توسعه اي؛ آمار عملكردي، برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت، توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات كميسیون هاي برنامه ريزي.

- هماهنگي و نظارت و راهبري تحول اداري طرحهاي بهبود مديريت منابع در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

- هماهنگي نظارت برحسن گردش امور مربوط به امور پرسنلي كاركنان، ايثارگران، بازنشستگي، وظيفه بگيران، آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني، رفاه و تربيت بدني كاركنان، خدمات و كارپردازي، پشتيباني و سيستم گردش مكاتبات در سطح سازمان.

-برنامه ريزي در خصوص حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول از طريق مستندسازي و صيانت از اموال و اثاثيه و ابنيه سازمان.

- مسئوليت در قبال اختياراتي كه از سوي رياست سازمان در امور تشخيص، تسجيل، صدور حواله و انجام ساير وظايفي كه در قوانين مالي و محاسباتي تصريح گرديده است.

- مشاركت در تدوين لوايح، دستورالعمل و آئين نامه اجرايي مورد عمل در سازمان.

- انجام اقدامات لازم در جهت حل و فصل مسائل و منافع حقوقي سازمان از طريق طرح و اقامه دعاوي سازمان، حسب مورد در كليه مراحل رسيدگي، حكميت و ساير اقدامات قانوني و پيگيري تا حصول نتيجه.

- پيگيري منابع اعتباري و بودجه.

- انجام ساير وظایف و اختيارات محوله كه براساس قوانين و مقررات و ارجاع موردي بر عهده معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت و منابع انساني مي باشد.

 

شرح وظایف مدیریت امور مالی:

- اعمال نظارت مالی وانطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور.

- نگهداری و تنظیم حسابها مطالبق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط.

-  تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هرسال و ارسال آن به مراجع ذیربط.

- نگهداری حساب اعتبارات براساس قوانین بودجه سالیانه کشور.

- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور.

- نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

-  نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت برحساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها.

-  نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی.

- تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و با قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

-  در اختیار قراردادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین و مسئولین امور مالی شهرستان ها با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن.

- تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل، بازنشسته و موظفین.

- معرفی عاملین و مسئولین امور مالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان.

- افتتاح حسابهای مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حسابهای غیر ضروری با مجوز سازمان اقتصادی و دارایی.

- همکاری با مدیریت برنامه ریزی و امور اقتصادی به منظور بودجه سالیانه سازمان.

- درخواست تنخواه حسابداری از خزانه به منظور پرداخت تعهدات قابل پرداخت مطابق با موافقت نامه های مبادله شده.

- نظارت و نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی و پیگیری جهت امحاء اسناد در موعد مقرر طبق قانون دیوان محاسبات کشور.

- همکاری و پیگیری در زمینه دوره ها و برنامه های آموزشی و افزایش اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و عاملین ذیحساب وکارپردازان و امناء اموال.

- شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه ومزایده وسایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهار نظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه.

- پیگیری جهت مانده وجوه اعتبارات جذب نشده هزینه ای تا آخرسال مالی هزینه ایی و وجوه جذب نشده اعتبارات تملک دارائیها تا آخر سال مالی تملکی و بستن حسابها.

- ارزیابی عملکرد واحدها و مدیریت ها باتوجه به نتایج گزارشات مالی و اعلام نقاط ضعف و قوت طی(جداول و نمودارها مصرف اعتبارات).

شرح وظایف مديريت برنامه ریزی و بودجه :

-راهبري، اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به امور برنامه و بودجه سازمان.

-تهيه و تدوين برنامه هاي پيشنهادي و تلفيق برنامه هاي مختلف جهت برنامه ريزي جامع در مقاطع مختلف زماني.

 -تهيه و تنظيم بودجه مورد نياز ساليانه با توجه به برنامه هاي كلان سازمان با همكاري واحدهاي ذيربط.

- برآورد نيازهاي اعتباري طرحهاي پيشنهادي واحد هاي سازمان در برنامه.

- تهيه و تنظيم و انتشار گزارش عملكرد اعتبارات عمراني و جاري سازمان.

- پيگيري اخذ تخصيص بودجه از منابع مختلف اعتباري مصوب.

- تنظيم و پيشنهاد سياستهاي اجرايي و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بودجه ساليانه.

- ايجاد هماهنگي و تلفيق طرحها و برنامه هاي تهيه شده در واحد هاي اجرايي.

- تنظيم و مبادله موافقتنامه هاي عمراني و جاري سازمان در سطح ملي و كنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه هاي مربوطه.

- پيگيري تامين تسهيلات اعتباري و برنامه ريزي استفاده بهينه از تسهيلات مذكور.

- كنترل و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات براساس طرحها، برنامه ها و موافقتنامه هاي مصوب و ارائه گزارشهاي لازم.

 

شرح وظایف اداره امور اداري، رفاه و  پشتيباني:

- راهبري، اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به اداره امور اداري، رفاه پشتيباني سازمان.

- تدوين برنامه جامع نيروي انساني در مقاطع بلند مدت، ميان مدت و دوره اي.

- برنامه ريزي و تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس قوانين و مقررات مربوطه.

- تعيين اهداف برنامه ها، خط مشي ها و اولويت هاي كاري ساليانه و نظارت بر عملكرد آن.

- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي مربوط به ساختار تشكيلاتي، بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار، جذب، نگهداري و بهسازي نيروي انساني در سازمان درچارچوب قوانين و ضوابط مربوطه.

- نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دستورالعمل هاي لازم در مورد امور اداري- پرسنلي- رفاهي و تداركاتي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

- برنامه ريزي و اتخاذ تدبير لازم به منظور اداره بهبود وضعيت رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن انجام آن.

- صدور كليه احكام كارگزيني و قراردادهاي كاركنان و انعقاد تمديد قراردادهاي كاركنان.

- مديريت بر انجام امور كارگزيني مربوط به ارتقاء شغلي- نقل و انتقال- مرخصي و ... كاركنان.

- تهيه و ارائه آمار پرسنلي و بهنگام نمودن آن.

- انجام امور بازنشستگان و موظفين براساس مقررات مربوط.

- ايجاد و نگهداري بانك اطلاعات كاركنان (MIS ) و حفظ و نگهداري كليه پرونده پرسنلي و اداري.

- همكاري و هماهنگي در تدوين و اجراي برنامه جامع آموزش كاركنان.

- اجراي نظام ارزشيابي عملكرد دوره اي كاركنان.

- انجام اقدام لازم جهت ارزشيابي دوره اي كاركنان سازمان و جمع بندي نتايج مربوطه و ارائه گزارشهاي مرتبط به مراجع ذيربط.

- انجام فرايند برگزاري كميسيون هاي مزايده و مناقصه، تحول اداري، امور واگذاري، كميته طبقه بندي مشاغل، و ساير وظائف مرتبط كه برحسب تشخيص مقام مافوق تفويض ميگردد.

- نظارت بر انجام امور مربوط به دريافت، ثبت، توزيع و ارجاع كليه مكاتبات وارده صادره و چاپ وتكثير و بايگاني مكاتبات درون و برون سازماني با استفاده از امكانات موجود در سازمان.

- بررسي نيازها و فراهم آوردن تسهيلات رفاهي، بيمه تكميلي درمان و ساير بيمه كاركنان سازمان.

- نظارت و پيگيري ايجاد شرايط دريافت خدمات و امكانات مورد نياز كاركنان در زمينه امور رفاهي، بهداشتي درماني و ورزشي و آموزشي با توجه به ضوابط و اعتبارات موجود.

- برآورد و تامين نيازهاي اداري سازمان در زمينه وسايل و ملزومات، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي ستادي و شهرستاني در چهارچوب قوانين و مقرات.

- انجام امور مربوط به خريد كالا تجهيزات و خدمات عمومي درچارچوب اعتبارات ابلاغي مورد نياز سازمان.

- ثبت مشخصات كالا و تجهيزات خريداري شده در سيستم انبار و توزيع بين واحدهاي اداري سازمان و واحدهاي تابعه.

- انجام اقدامات لازم درخصوص تامين خدمات عمومي نظير آب، برق، سوخت، حمل ونقل، نظافت سرايداري، چاپ و كثير، مخابرات، تاسيسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين.

- انجام امور مربوط به بازسازي ساختمانهاي اداري تجهيزات آن در چارچوب اعتبارات ابلاغي.

- انجام امور مربوط به خسارات وارده به اموال منقول از طريق كميته هاي مربوطه.