اداره چای شهرستان املش

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

حشمت‌الله قربانی

خیابان امام خمینی (ره)- کوچه پرنیان- پشت بانک ملی- اداره چای املش

4495158433

42723530

42723530

42728740

013