اداره چای شهرستان رامسر

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

عباس خانی

میدان انقلاب- کوچه شهید نوربخش- اداره چای رامسر

4691733565

55224320

55224320

55224321

011