اداره چای شهرستان رشت

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

آمنه اسدی

چهارراه حشمت- نبش کوی بیانی اداره چای رشت

4194933539

33666146

33666146

33663213

013