اداره چای شهرستان لاهیجان

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

مقصود حسینی پیرکوهی

بازکیاگوراب- روبه روی کلوچه سازی ارمغان سعادت- جنب کانال آب- اداره چای لاهیجان

4413119484

42292704

42292061

42292704

013