اداره چای فومن

رئیس اداره

آدرس

کدپستی

نمابر

تلفن

کد استان

محمد جعفرپور

میدان پاسداران- جنب فرمانداری- ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی- اداره چای فومن

4351743533

31722620

31722620

31726041

013