انجمن ها

ردیف

نام تشکل /نهاد

حوزه فعالیت

مدیر مسئول

شماره تلفن

1

انجمن صنفی کارخانهداران شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد

تولید چای تهیه و توزیع نهادهها- ارائه خدمات به اعضاء

ولی شریعتی مقدم

2

انجمن صنفی مهندسین ناظر چای گیلان

بهبود کیفیت تولید با نظارت نهادهای ذیصلاح

مهدی حسینآبادی

013 - 33618830