تشکل‌های صنفی تخصصی چای

 
 

ردیف

نام تشکل /نهاد

حوزه فعالیت

مدیر مسئول

شماره تلفن

1

صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

ارائه تسهیلات به چایکاران- کارخانجات و بازار چای

جمشید یوسفی

013 - 42348514

2

اتحادیه شرکتهای تعاونی چایکاران غنچههای طلایی شمال

تولید چای- تهیه و توزیع نهادهها- ارائه خدمات به اعضاء

فرشید محبی

013 - 33855419

013 - 33842569

3

اتحادیه چایکاران شمال

تولید چای تهیه و توزیع نهادهها - ارائه خدمات به اعضاء

هادی امیدی

 

4

سندیکای کارخانجات چای شمال

تولید و بازاریابی

سعید رحمت سمیعی

013 - 42330180
013
- 42337010

5

اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بستهبندی چای کشور

تهیه و توزیع چای داخلی و خارجی

شهریار دریانی

021 - 55690610

021 - 55690614

6

اتحادیه چایسازان شهرستان املش

تولید و بازاریابی و تأمین نهاده

یدالله حاجی آقازاده