بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات چاي ایران

۱۹ تیر ۱۳۹۹ 5796

حامد قادرزاده 1، صلاح الدین منوچهري* 2، سمیرا حیدریان 3 1 . استادیار گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه کردستان، سنندج 2. دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان 3. دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي و توسعه اقتصادي، دانشگاه اصفهان، اصفهان Email: *Salah.manochehri@gmail.com

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزي است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزي براي رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز برارزش صادرات چای ایران طی دوره 1389-1370 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوي واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی چاي با استفاده از الگوي هم انباشتگی یوهانسون- جوسلیوس و تصحیح خطاي برداري (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی چاي است. همچنین بررسی سایر متغیرهاي مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهاي واردکننده چاي، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی چاي، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی چاي دارد.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت متن کامل این مقاله از طریق ارسال ایمیل به آدرس tarvij@irantea.org اقدام نمایند.

نویسنده : اداره ترویج سازمان چای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است