تأثير زمان دم کردن بر ميزان فلورايد آزاد شده از چای سياه و چای سبز

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ 4369

نویسندگان: فیروز زادفتاح, مسعود رضواني, سمیه حکمت فر * آدرس: * گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، اردبيل، ايران

  زمینه و هدف: چای یکی از منابع ذخیره کننده فلوراید است که در صورت مصرف مزمن می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روی سلامتی داشته باشد. در این تحقیق 6 نوع چای سیاه و سبز انتخاب شده و توسط الکترود اختصاصی یون فلوراید میزان فلوراید آزاد شده از آنها در زمان های مختلف دم کردن مورد بررسی قرار گرفته است.   روش کار: این تحقیق به صورت یک مطالعه آزمایشگاهی انجام گرفت. پس از انتخاب 4 نوع چای سیاه و 2 نوع چای سبز در هر یک از زمان های 3، 5، 15، 30، 60 و 120دقیقه میزان فلوراید چای، بر حسب ppm توسط الکترود اختصاصی یون فلوراید (Mettler Toledo, United State) مورد بررسی قرار گرفت. میزان فلوراید چای در هر زمان دم و به تفکیک نوع چای با آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته ها: بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، میزان فلوراید در کلیه زمان‫ های پیگیری در هر دو نوع چای سبز و سیاه با افزایش زمان دم، افزایش یافت. نتایج آزمون ANOVA دوطرفه و همچنین آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در تمام زمان های دم، میزان فلوراید چای سیاه B، بیش از چای های دیگر بوده، سپس به ترتیب چای سبزE، چای سیاه D، چای سبز F، چای سیاه A و چای سیاه C میزان فلوراید آزادشده کمتری داشتند ‬.

برای دانلود نسخه PDF  مقاله اینجا را کلیک نمایید.

منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل پاییز 1398، دوره19، شماره 3- از صفحه334تا صفحه342

نویسنده : اداره ترویج سازمان چای

برچسب ها : انواع چای زمان دم فلوراید

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است