رییس سازمان چای کشورخبرداد:درسالجاری  415 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان وصاحبان صنعت پرداخت شد

رییس سازمان چای کشور از پرداخت مبلغ 415 میلیاردریال تسهیلات کم بهره ازمحل اعتبارات بانک های توسعه وتعاون وقرض الحسنه مهر وهمچنین صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای در نیمه دوم امسال به کشاورزان چایکار وصاحبان صنعت خبرداد. حبیب جهانساز افزود:درنیمه دوم امسال مبلغ 155 میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای به8500نفر وهمچنین مبلغ 82 میلیارد ریال از محل اعتبارات  به بانک های توسعه وتعاون وقرض الحسنه مهربه 795 نفر با سود چهاردرصد به کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران پرداخت گردیده است . وی گفت:ازابتدای نیمه دوم امسال مجموعا مبلغ 237 میلیارد ریال تسیلات کم بهره  به 9295 نفر از چایکاران استانهای شمالی در سطحی معادل 7558 هکتارباغ چای  در زمینه های بهزراعی ،اصلاح احیای باغات چای،مکانیزاسیون وتجهیزات آبیاری تحت فشار پرداخت گردیده است. رییس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد : همچنین در نیمه دوم امسال مجموعا مبلغ 178 میلیارد ریال تسهیلات به 119 واحدچایسازی درسطح استانهای گیلان ومازندران باهدف خرید ماشین آلات چایسازی،تعمیر وبازسازی ماشین آلات،بهداشتی نمودن کارخانجات باسود7 درصد به آنها پرداخت شده است. وی گفت:این تسهیلات مبلغ46 میلیارد ریال از محل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای به 50 واحدچایسازی وهمچنین مبلغ132 میلیاردریال به 69 واحدچایسازی باسود7درصد پرداخت گردیده است. رییس سازمان چای کشورتاکیدکرد: آندسته ازکشاورزان چایکار ومدیران واحدهای چایسازی که تمایل به بهره مندی از این تسهیلات را داشته تا15 اسفندماه سالجاری با مراجعه به ادارات وسازمان چای فرصت بهره مندی از این تسهیلات را دارند. روابط عمومی سازمان چای کشور

۲۵ دی ۱۳۹۸