رییس سازمان چای کشور:ابطال کلیه مجوزهای ساخت واحدهای چایسازی پس از دوسال ازتاریخ صدور آنها

رییس سازمان چای کشور در جلسه کمیته خریدبرگ سبزچای ازابطال کلیه مجوزهای ساخت واحدهای چایسازی  که دوسال ازتاریخ صدور موافقت اصولی آنها گذشته با هماهنگی وزارت صمت خبرداد. حبیب جهانساز افزود:برخی افراد ازسالها قبل به سازمان چای کشور درخواست احداث واحدهای چایسازی را درنقاط مختلف گیلان ومازندران داشته اند وپس ازموافقت سازمان چای ازسازمان صمت هم‌جوازتاسیس وساخت را دریافت کرده انداما عملا هیچگونه اقدامی برای ساخت این واحدهای چایسازی نکرده اند ازاین رو کلیه این جوازهای تاسیس ومجوزها با هماهنگی وزارت صمت ابطال خواهدشد. رییس سازمان چای کشور تاکید داشت: همچنین واحدهای چایسازی که دردواستان گیلان ومازندران به دلایل مختلف  ازسالها قبل غیرفعال هستتد ودرسال های گذشته بهره برداری ازسوی انها صورت نگرفته است  بزودی تعیین تکلیف ودرصورت عدم مراجعه برای بازگشایی وشروع به فعالیت پروانه فعالیت این واحدهای چایسازی نیز ابطال خواهدشد وبا هیچگونه تغییر کاربری با اینگونه واحدها نیز ازسوی این سازمان موافقت نخواهدشد. جهانساز اظهارداشت :پس ازتعیین تکلیف اینگونه  مجوزها وواحدهای چایسازی غیر فعال مجددا امکان سنجی صورت خواهدگرفت ودرصورت نیاز به واحدهای چایسازی جدید درمناطق چایکاری نسبت به درخواست های  متقاضیان بررسی های فنی صورت خواهدگرفت . وی هرگونه خرید وفروش مجوزهای ساخت واحدهای چایسازی را ازسوی افراد غیر قانونی دانست وافزود: کلیه مجوزهایی که  اززمان موافقت آنها ازمدت دوسال گذشته است ازسوی این سازمان ارزشی قانونی نداشته  ونسبت به تمدید فعالیت آنها موافقت نخواهدشد. رییس سازمان چای کشور همچنین برآمادگی سازمان چای کشور جهت انعقاد قرارداد خریدتصمینی برگ سبز چای برای بهره برداری سال ۹۹ خبرداد. وی گفت: امسال خوشبختانه ابلاغیه خریدتصمینی برگ سبزچای ،مباشرت خرید وموافقت نامه نسب به سالهای قبل بسیار زودتر به این سازمان ابلاع شد واین سازمان هم متن قرارداد با کارخانجات را با تغییراتی زودترازگذشته آماده نمود ودرحال قراردادبا کارخانجات چایسازی استانهای گیلان ومازندران است. رییس سازمان چای کشور ادامه داد:تمام تمهیدات برای برداشت بموقع برگ سبزچای وتولیدچای خشک صورت گرفته وبدون هیچگونه تاخیر ووقفه ای برداشت برگ سبزچای ازباغات چای استانهای شمالی صورت خواهدگرفت. جهانساز افزود:باتوجه به بروز بیماری کرونا  تمام پیش بینی ها جهت رعایت نکات بهداشتی وپروتکل های بهداشتی از سوی چایکاران درباغات چای هنگام برداشت وهمچنین واحدهای چایسازی هنگام خریدتضمینی برگ‌ سبزچای وهمچنین تولید چای خشک‌ انجام گرفته است.  

۲۵ فروردین ۱۳۹۹