نشست مشترک رییس سازمان چای کشور بامدیرکل هواشناسی گیلان

درراستای همکاری فی مابین بین سازمان چای کشور واداره کل هواشناسی گیلان ،نشستی مشترک بین جهانساز رییس سازمان چای کشور ودادرس مدیرکل هواشناسی گیلان درمحل سازمان چای کشوربرگزارگردید. دراین نشست مشترک رییس سازمان چای کشور برتعاملات فی مابین درراستای پیش بینی شرایط اقلیمی برای بهره برداران وتولیدکنندگان  وصاحبان واحدهای چایسازی چای  تاکیدکرد. مدیرکل هواشناسی گیلان نیزازامادگی این اداره کل درراستای هواشناسی کاربردی تهک وپیش بینی های لازم برای کشاورزان چایکار،بهره برداران وکارخانه داران چایسازی اعلام امادگی کرد. مدیرکل هواشناسی گیلان از جمله اهداف مهم هواشناسی کاربردی را ارائه خدمات هواشناسی به بخش های دولتی وخصوصی درزمینه های اقتصادی واجتماعی وزیربنایی،مشارکت درطرحها وپروژه های مشترک تحقیقاتی ومطالعاتی،همکاری درایجاد بانک اطلاعات هواشناسی کاربردی و...دانست. دراین نشست مقررشدجلسه ای مشترک باحضورکارشناسان سازمان چای کشور، اداره کل هواشناسی گیلان ،پژوهشکده چای شمال وصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور درراستای اجرایی کردن این پیشنهادات برگزارگردد.

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹